top of page

김준호의 대단한 갈비

24시간 고기 테이크아웃 전문점

김준호의 대단한 갈비에

다미연의 제품을 납품하고 있습니다.

최고 퀄리티의 돼지고기만을 골라

다미연만의 비법 소스로 재워

​생산합니다.

     

 

 

           ● 제주산 돼지불백

           ● 소대창

           ● 대단한 오돌갈비 (매운맛)

           ● 대단한 오돌갈비 (순한맛)

           ●  대단한 돼지양념구이

           ●  대단한 돼지국밥

           ●  대단한 순대국

           ●  대단한 순대만 순대국

​           

판매중인 제품

IMG_6877.jpg
bottom of page